Informačný leták

Informačný leták podľa zákona 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15

Tento výrobok nie je určený na odvykanie od fajčenia, ani na diagnostiku, liečbu, prevenciu, miernenie príznakov ochorenia alebo iné ovplyvňovanie zdravotného stavu. Nie je terapeuticky prínosný. Nepoužívajte e-cigaretu, ak nie ste plnoletý. Produkt nie je vhodný pre osoby citlivé na nikotín, tehotné a dojčiace ženy. Nepoužívajte ho, ak máte dýchacie ťažkosti, ochorenia srdca, vysoký krvný tlak alebo cukrovku. Ak máte nejaké zdravotné problémy, poraďte sa pred jeho užívaním s lekárom. Prerušte používanie výrobku, ak sa objaví nevoľnosť, závraty, slabý alebo rýchly tep, vracanie, hnačka alebo iné nežiaduce symptómy. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Táto časť obsahuje dôležité informácie o bezpečnej a efektívnej prevádzke. Tieto informácie si prečítajte pred použitím výrobku.

• Používajte iba batérie a adaptér dodaný výrobcom. Použitím neautorizovaného príslušenstva môže zaniknúť záruka.

• Počas nabíjania elektronickej cigarety nevyberajte batériu.

• Nepoužívajte elektronickú cigaretu pri elektromagnetických zdrojoch ako televízory, rozhlasové prijímače a mikrovlnné rúry.

• Počas búrky vyberte napájací adaptér zo zásuvky, aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom alebo požiaru.

• Elektronickú cigaretu a batériu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

• Elektronickú cigaretu nenechávajte na miestach s teplotou vyššou ako 60ºC alebo 140ºF.

• Na čistenie elektronickej cigarety nepoužívajte agresívne chemikálie alebo čistiace prostriedky.

• Počas nabíjania sa elektronickej cigarety nedotýkajte vlhkými rukami. Mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodiť výrobok.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ BATÉRIE

• Používajte iba schválenú batériu.

• Batériu udržiavajte suchú a zabráňte styku s tekutinami, pretože môžu spôsobiť skrat.

• Zabráňte styku batérie s kovovými predmetmi, pretože môžu spôsobiť skrat.

• Nepoužívajte poškodené alebo deformované batérie.

• Ak batéria zapácha, prestaňte ju používať.

• Batériu uchovajte mimo dosahu detí.

• Ak z batérie unikajú kvapalina:

• Zabráňte, aby sa vytekajúca kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením. Ak sa dostane do kontaktu, vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku radu.

• Zabráňte styku batérie s ohňom, pretože batéria môže explodovať. • Nepokúšajte sa batériu otvárať alebo opravovať.

• Batériu nezahadzujte do ohňa ani do vody.

• Použité batérie recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

Nikotín, či už pochádzajúci z fajčenia alebo z liekov určených na nikotínovú substitúciu, ale aj z elektronickej cigarety a plniacej flaštičky s obsahom nikotínu spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov z drene nadobličiek. Preto u pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo feochromocytómom je potrebná pri používaní zvýšená opatrnosť.

Tento výrobok nie je určený pre tehotné a dojčiace ženy Gravidita a laktácia Nikotín preniká placentárnou bariérou k plodu a ovplyvňuje jeho dýchacie pohyby a krvný obeh. Tento vplyv je závislý na dávke nikotínu. Fajčenie môže veľmi vážne poškodiť plod alebo dieťa, a matka (nastávajúca matka), preto má čo najskôr prestať fajčiť. Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať elektronickú cigaretu a plniace flaštičky iba po konzultácii s lekárom. Riziko z používania elektronickej cigarety a plniacej flaštičky pre plod nie je úplne zdokumentované. Nikotín prestupuje do materského mlieka v malom množstve, ktoré aj pri terapeutických dávkach môže ovplyvniť dojčené dieťa.

Nežiaduce účinky Elektronická cigareta s plniacou flaštičkou môže spôsobiť nežiaduce účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom – vrátane fajčenia – a sú predovšetkým závislé od dávky. Väčšina nežiaducich účinkov popísaných uživateľmi sa vyskytuje hlavne počas prvých 3 - 4 týždňov od začiatku používania. Niektoré príznaky, ako sú závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku môžu byť prejavom abstinenčných príznakov súvisiacich s ukončením fajčenia.

V súvislosti s ukončením fajčenia môžu vznikať aftózne ulcerácie na sliznici ústnej dutiny. Kazuistika je nejasná. Nikotín uvoľnený z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky môže niekedy na začiatku používania vyvolať mierne podráždenie pažeráka, zvýšenú saliváciu alebo čkanie.

Kontraindikácie Precitlivenosť na nikotín alebo na ktorúkoľvek z látok v plniacej flaštičke.

Elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín - preto Vás upozorňujeme, že nikotín je vysoko návykovou látkou. Predajca neodporúča používať výrobok s plniacou flaštičkou s obsahom nikotínu. Pri použití elektronickej cigarety s plniacou flaštičkou s obsahom nikotínu si pozorne prečítajte informačný letak k plniacej flaštičke!