Elektronické cigarety

0

História elektronických cigariet.


Elektronická cigareta (vaporizér) je zariadenie, ktoré bolo vyvinuté a patentované

v Číne v roku 2006. Toto zariadenie vytvára jemnú paru podobnú cigaretovému dymu,

zahriatim kvapalnéj náplne komerčne nazývanej e-liquid.

Následne jemnú paru užívateľ elektronickej cigarety vťahuje do pľúc a vydychuje.

Oficiálny názov znie elektronická cigareta (e-cigareta), funkciou ide o vaporizér.


História elektronických cigariet siaha do 20. rokov 20. storočia.

Prvým, kto prišiel s myšlienkou daného princípu, bol Joseph Robinson,

ktorý si dal svoj elektrický vaporizér - zariadenie, vďaka ktorému bolo možné 

inhalovať liečiva za pomoci elektrického vyhrievania - patentovať

po niekoľkoročnom bádania v roku 1927.

Hoci jeho myšlienka upadla na dlhší čas do zabudnutia, znova sa jej chopil v 60.

rokoch Herbert A. Gilbert a skonštruoval prvú netabákovú cigaretu bez dymu,

čím sa vaporizér priblížil svojej dnešnej podobe aj uplatneniu.

Posledným mužom v rade tých, ktorí si môžu nárokovať autorstvo e-cigarety,

je Číňan Hon Lik, ktorý sa zaslúžil nielen o vzkriesenie tejto myšlienky,

ale aj o čistejšie a bezproblémovejší priebeh olympijských hier v Pekingu roku 2008.

V súčasnosti je prístup k elektronickým cigaretám vo svete trochu rozporuplný,

zatiaľ čo niektoré krajiny ich využívanie preferujú,

iné sú k nim viac ako kritické a poukazujú na fakt,

že neexistujú žiadne potvrdené štúdie o neškodnosti ich používaní,

ktorým zástancovia argumentujú.


Rozdiely medzi elektronickou cigaretou a bežnou cigaretou.


Predajcovia elektronických cigariet často označujú dym vychádzajúci

z elektronickej cigarety ako paru.

Takéto označenie nie je presné, pretože ide v skutočnosti o aerosol, zmes pevných

a kvapalných častíc v plyne.

V elektronických cigaretách nie je náplň zapálená,

takže aerosol neobsahuje látky vznikajúce horením,

ako je oxid uhoľnatý, decht atd...

Rozdiely zloženia tabakovej a elektronickej cigarety sú nasledovné:


Tabaková cigareta pred použitím - na výrobu filtra sa používa acetát celulózy, 

na výrobu papierika napr. 

Uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, oxid titaničitý a dusičnan draselný; 

ďalej je tu samozrejme tabak s pridanými látkami - typický napríklad čpavok, 

ktorý zlepšuje vstrebávanie nikotínu (medzi obľúbené ďalej patria etylénglykol, 

rôzne zložité cukry, arómy).


Elektronická cigareta pred použitím - e-liquid v elektronickej cigarete sa skladá 

prevažne z monopropylengylokolu a glycerolu, nikotínu (ak ide o nikotínovú variantu), arómy. 

Je potrebné dbať na to, aký e-liquid je používaný, zloženie sa môže meniť podľa receptúry a 

typu príchute (tzn. V stopovom množstve môžu byť v e-liquidu i ďalšie látky).


Tabaková cigareta pri fajčení - je preukázané viac než 4000 nebezpečných látok, 

ktoré do seba fajčiar inhaluje pri použití tabakovéj cigarety.


Cigaretový dym obsahuje látky dráždiace oči a dýchací systém, toxické látky (jedy),

mutagény (látky ovplyvňujúce genetickú informáciu v DNA chromozómov), karcinogény,

reproduktívne-toxické látky (látky zhoršujúce schopnosť počatia dieťaťa).

Toxické látky zahŕňajú napr. amoniak, akroleín, oxid uhoľnatý, formaldehyd,

kyanovodík, nikotín, oxidy dusíka, fenol, oxidy síry.

V tabakovom dyme bolo odhalené cez 60 látok s karcinogénnymi účinkami.

Samotný dym z cigariet je zaradený do zoznamu karcinogénov I A triedy

(najvyššia nebezpečnosť).

V miestnostiach kde sa opakovane fajčí bola nameraná zvýšená koncentrácia

rádioaktívneho polónia-210 a olova-210 (produkty rozpadu radónu).

Elektronická cigareta pri fajčení - pri fajčení elektronickej cigarety

dochádza k zahriatiu e-liquidu, a tým k čiastočnému rozkladu glycerolu a 

monopropylénglykolu v náplni. Monopropylénglykolu môže vo vysokej dávke počas

krátkej doby spôsobiť otravu. Vystavenie monopropylénglykolu v kvapalnej forme môže

spôsobiť podráždenie očí a horných dýchacích ciest.


Obsah nebezpečných chemikálií.


Aj napriek nespočet štúdií, testov a nezvratných dôkazov koluje o elektronických cigaretách,

e-liquid a vapování ako takom rad nezmyselných a nepodložených mýtov a dezinformácií. 

Niektoré nitrozamíny alebo ťažké kovy ako nikel, kadmium, v prípade, 

že človek používa dlho tzv. Žhaviacu hlavu. Všetky predávané náplne navyše prechádzajú  

dôkladným testovaním podľa striktne nastavených pravidiel EÚ, čím je zaručená ich nezávadnosť.

Analýza VŠCHT vykonaná v roku 2009 nepreukázala výskyt zdraviu nebezpečných látok vo výparoch

s výnimkou nikotínu.


Propylenglykol (PG).


Jedna z dvoch základných zložiek e-liquidov, najčastejšie sa objavuje v kombinácii

s nižšie uvedeným rastlinným glycerolom, ale môže byť v náplni aj bez neho.

Ide o organickú zlúčeninu bez farby a zápachu.


Rastlinný glycerol (VG).


Známy tiež ako glycerín alebo glycerol, ide o jednu z dvoch základných zložiek e-liquidov,

najčastejšie sa objavuje v kombinácii s vyššie uvedeným propylénglykol,

ale môže byť v náplni aj bez neho.


Spory o veľkosti zdravotných rizík.


Prechod fajčiara na elektronické cigarety vedie k menšiemu poškodeniu zdravia ako u fajčiarov,

tak u ďalších ľudí vystavených aerosólu miesto tabakového dymu.

U niektorých fajčiarov sa pri polročnom výskume ukázalo,

že im e-cigarety môžu nahradiť bežné cigarety a na konci výskumu bežné cigarety nefajčili.


Nepanuje zhoda na tom, či sú elektronické cigarety prvým krokom na fajčenie. 

Skupina lekárov a vedcov tvrdí, že sa nič také nepreukázalo a jedná sa len cestu, 

ako eliminovať presadenie elektronických cigariet.

Neskôr zverejnená štúdia medzi viac ako 60 000 žiakov základných a stredných škôl v USA

dospela naopak k záveru, že z detí, ktoré skúsili elektronickú cigaretu, ich chce začať

fajčiť dvojnásobok oproti deťom, ktoré elektronickú cigaretu neskúsili.

V Spojených štátoch tvoria pätinu fajčiarov elektronických cigariet ľudia, 

ktorí nikdy nefajčili alebo prestali fajčiť pred viac ako piatimi rokmi.

Austrálske štúdia z roku 2014 hovoria, že počet nefajčiarov (tabakových cigariet), 

ktorí používajú elektronickú cigaretu, je malý a nie je preukázaný prestup od 

elektronických cigariet ku klasickým.


Štúdia sa zamerali na niekoľko skupín fajčiarov a exfajčiarov: na tých, 

ktorí fajčia bežné cigarety, bývalých fajčiarov, ktorí prešli na e-cigarety, 

bývalých fajčiarov na substitučnú nikotínovej terapii a bývalých fajčiarov, 

ktorí dnes fajčia elektronicky alebo užívajú aj náhradné 

nikotínovú terapiu s týmito výsledky:

Významne nižšie hodnoty karcinogénov mali v tele tí, 

ktorí fajčia iba e-cigarety a odnaučenie fajčiari s nikotínovými náhradami. 

Na rozdiel od tých, ktorí zostali verní tabaku, fajčiari oboch cigariet a fajčiarov, 

ktorí zároveň užívajú nikotínovú odvykacej terapii.


Analýza moču a slín 181 účastníkov výskumu preukázala, 

že hladina chemických látok spojených s rakovinou je u 97,5 percenta testovaných 

nižšia u odnaučených fajčiarov, ktorí vdychujú výpary z elektronických cigariet než u 

dlhodobých fajčiarov.


Ak sa dlhodobé používanie elektronických cigariet s bežným fajčením, 

je pravdepodobne zdraviu prospešnejšie, určite vzhľadom na riziko vzniku rakoviny. 

E-cigarety sú podstatne bezpečnejšie ako obyčajné cigarety. 

"Citoval v roku 2017 server The Daily Dot Liona Shahab, jedného z vedcov, 

ktorí sa podieľali na dlhodobej štúdii.


Bezpečnosť. 


Regulované produkty amerického potravinárskeho lieku (FDA), 

ako sú nikotínové inhalátory, sú pravdepodobne bezpečnejšie ako e-cigarety. 

Systematické preskúmanie v roku 2014 dospelo k záveru, 

že zdravotné úrady prehnali riziká elektronických cigariet a uviedla, 

že aj keď môžu existovať určité zostávajúce riziká, 

riziko používanie elektronických cigariet je pravdepodobne menšie v porovnaní s dymovým tabakom.


Pasívne fajčenie.


Úroveň vstrebaného nikotínu u nefajčiarov vystavených aerosolu elektronických cigariet 

je podobná ako u nefajčiarov vystavených dyme bežných cigariet.

Množstvo vstrebaného nikotínu pasívnym fajčiarom je tak malé, 

že nemá vplyv na jeho zdravie a ani nemôže spôsobiť jeho závislosť na nikotíne.


Okolo elektronických cigariet vznikajú mýty a zároveň rôzne štúdie, 

ktoré informujú proti (napr. Informácie o koncentrácii škodlivín) - vydychovaný aerosól 

sa líši od dymu bežných cigariet: v aerosólu je menej jemných častíc, 

ale viac niektorých ťažkých kovov v porovnaní s dymom bežných cigariet, 

či pre - napr:

Porovnanie obsahu rôznych látok v e-cigarete a klasickej cigarete. 

Vydychovaný aerosól obsahuje okrem nikotínu aj ultrajemné pevné častice a prchavé 

organické zlúčeniny, napríklad monopropylénglykolu. 

Vystavenie monopropylénglykolu vo forme aerosólu môže spôsobiť podráždenie očí a horných 

dýchacích ciest.

Ale zatiaľ nie sú k dispozícii zhodnotenie dlhodobého účinku pasívneho vdýchnutí aerosolu 

z elektronických cigariet, na rozdiel od klasických cigariet, 

kde sú negatívne účinky na zdravie užívateľa dokázané a sú považované za veľmi škodlivé 

zdraviu.

Zatiaľ čo v elektronickej cigarete hľadáme len niekoľko potenciálne nebezpečných látok,

V klasickej tabakovej cigarete je preukázané viac ako 4000 nebezpečných substancií.


Náplň do elektronickej cigarety.


Náplň elektronickej cigarety, teda e-liquid, je väčšinou založená na monopropylénglykolu a 

glycerolu. Obsahuje aromatické látky, väčšinou buď potravinárske arómy, alebo špeciálne pre 

tento účel vytvorená arómy tabakových príchutí. V závislosti na receptúre potom môže 

obsahovať menšie percento vody, alkoholu a organických kyselín.


Náplň môže obsahovať voliteľné množstvo nikotínu. 

Bežné obsahy nikotínu v komerčných e-liquid sú 

0 mg / ml, 3 mg / ml, 6 mg / ml, 8 mg / ml, 12 mg / ml, 16 mg / ml, 18 mg / ml, 20 mg / ml. 

EÚ znížila maximálny obsah nikotínu v náplniach na 20 mg (toto obmedzenie je pod 

reguláciou TPD). Ďalej sa toto obmedzenie vzťahuje na maximálny objem 

nikotínových náplní tj. 10 ml.


Konštrukcia elektronickéj cigarety.


Elektronická cigareta sa skladá z dvoch funkčných častí:

1. Elektrická batéria (vrátane prípadnej riadiacej a regulačnej elektroniky).

2. atomizér - v prípade, že je atomizér vyrobený v celku s patrónou (cartridge), 

je nazývaný cartomizér. U novších typov elektronických cigariet je súčasťou atomizeru 

priehľadná nádržka (tank) na e-liquid. V takom prípade je označovaný ako clearomizeru.


Ako batérie sa používajú lítium-iónové akumulátory. 

U niektorých typov nájdeme vstavaný akumulátor, inokedy to sú jeden alebo dva vyberateľné články. 

Na účely elektronické cigarety sa u nich uvádza typ spínania: AUTO a MANUAL. 

Spínanie typu Auto znamená, že k zopnutiu obvodu dôjde pri potiahnutí z elektronickej cigarety. 

Spínanie Manual je zaistené tlačidlom, ktoré je potrebné stlačiť pri potiahnutí z 

elektronickej cigarety.


V atomizer, ktorý je napájaný elektrickým prúdom z batérie, sa odparuje náplň. 

Väčšinou sa jedná o vykurovaciu špirálku z odporového drôtu, 

ktorá je v kontakte so sacím materiálom napusteným e-liquidom. 

Ten je zahrievaný na teplotu 100-250 ° C a vzniká dyme podobný aerosól. 

Atomizér svojou konštrukciou a prevedením zásadne ovplyvňuje výslednú chuť, 

množstvo dymu a ďalšie vlastnosti elektronickej cigarety.


Patróna (cartridge) je zásobník a podávač e-liquidu k atomizeru.

Cartomizér je spojenie atomizeru a patróny v jeden celok.

Novšie a bežne používané typy elektronických cigariet už používajú možnosť plnenia e-liquidu 

cez echomizér či clearomizeru.


Klasické elektronické cigarety sú často subtílnejšie zariadenia s jednou batériou 

poskytujúce nižší výkon. Naopak gripy, čiže mody, sú robustnejšie prístroje mnohokrát s 

dvoma vyberateľnými batériami a výrazne vyšším výkonom. Výsledkom je tak 

väčšie množstvo aerosólu, ktorý tieto elektronické cigarety produkujú. 

Gripy sa ďalej delia na mechanické a elektronické.

Elektronické gripy majú často displej informujúci o parametroch, ako sú kapacita batérie, teplota žeraviace špirály atď.

Postupným vývojom sa elektronické cigarety čoraz menej podobajú klasickým tabakovým cigaretám. 

Rozmery i hmotnosť sa skôr zväčšujú, pretože podstatnejším parametre oproti 

vzhľadu sú kapacita a výdrž batérie, dostatočne výkonný atomizér a optimálna zásoba e-liquidu, 

preto nie je nezvyčajné mať e-cigaretu výkonnejší ako 100 W.Zdroj informácii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_cigareta